GDPR och dina rättigheter

Dina rättigheter som medlem i Linköpings Senioruniversitet

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

Nedanstående information är en summering kring hur vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. När justeringen är genomförd meddelar vi eventuella partners och underleverantörer som också berörs av justeringen.

Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”)

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om…

 • ...uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
 • ...du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
 • ...personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • ...radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning (fr o m 2018-05-25)

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos oss inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • När vi inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida vprt berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker...

 • ...för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • ...som ett led i myndighetsutövning.
 • ...efter intresseavvägning

Om vi motsätter oss din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning bör du anmäla det till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen

Begära skadestånd

Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då skicka in en skadeståndsbegäran till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller väcka skadeståndsåtalan i domstol.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping